Prva socialna pomoč
  CSD  SUBVENCIJA VRTCA Nazaj  

Obrazec, ki ga izpolnite in oddate osebno ali po pošti na pristojni center za socialno delo.

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Otroški dodatek

Denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč

Varstveni dodatek

Državna štipendija

Subvencija vrtca

Subvencija malice za učence in dijake

Subvencija kosila za učence

Subvencija prevoza za dijake in študente

Subvencija za najemnine

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje

Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevek k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnikaDružinski prejemki

Starševsko varstvo


Na našem centru lahko uveljavljate pravice in pomoči iz Zakona o socialnem varstvu, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ter denarne pomoči, ki jih omogočata Mestna občina Ljubljana in Občina Medvode.

Druge pomoči

Pomoč družini na domu in institucionalno varstvo odraslihZakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

SUBVENCIJA VRTCAZnižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega koledarskega leta (do konca koledarskega leta!) ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

Če želite uveljavljati pravico do subvencije vrtca za prihodnje koledarsko leto, morate oddati vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na novo (za novo koledarsko leto se vloga odda v mesecu decembru).

Vlogo za subvencijo vrtca prav tako oddate na novem enotnem obrazcu oz. na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na krajevno pristojnem centru za socialno delo in ne več na občino!


Višina plačila vrtca

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ plačajo 30 % plačila za drugega otroka, ki jim je določeno kot znižano plačila vrtca, za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca.

Plačilo staršev v odstotku od cene programa
dohodkovni razred povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače plačilo staršev v odstotku od cene programa
1 do 18 % /
2 nad 18 % do 30 % 10 %
3 nad 30 % do 36 % 20 %
4 nad 36 % do 42 % 30 %
5 nad 42 % do 53 % 35 %
6 nad 53 % do 64 % 43 %
7 nad 64 % do 82 % 53 %
8 nad 82 % do 99 % 66 %
9 nad 99 %   77 %  


Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

 

Posebne okoliščine

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.

Starši, ki rešujejo osnovni stanovanjski problem oz. odplačujejo stanovanjski kredit, lahko zahtevajo upoštevanje omenjenega kredita pri določitvi znižanja plačila vrtca (pod točko III. f. na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev napišejo, da odplačujejo stanovanjski kredit)…
Priloge oz. dokazila, ki jih morate priložiti k vlogi v primeru, da odplačujete stanovanjski kredit:
  • kupoprodajna pogodba ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oz. stanovanjske hiše na območju MOL ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju MOL;
  • namenska kreditna pogodba;
  • potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana (MOL) po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred in sicer od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda.

Na podlagi priloženih dokazil o odplačevanju stanovanjskega kredita, o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni CSD.

Dodatno znižanje vrtca pripada staršem, ki imajo v vrtcu vključenega samo enega otroka. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, pa dodatno znižanje pripada samo za najstarejšega otroka vključenega v vrtec.