Prva socialna pomoč
  CSD  starševsko varstvo   porodniški dopust Nazaj  

porodniški dopust

očetovski dopust

dopust za nego in varstvo otroka

posvojiteljski dopust


starševsko nadomestilo

(porodniško nadomestilo, očetovsko nadomestilo, nadomestilo za nego in varstvo otroka, posvojiteljsko nadomestilo)


do 3.leta otrokove starosti


Sporočamo vam, da začasno ukinjamo rubriko VPRAŠANJA IN ODGOVORI, ker zaradi prevelika obsega dela trenutno ne zmoremo odgovarjati na vaša vprašanja.


Vprašanja in odgovori

s področja zavarovanja za starševsko varstvo (porodniški, očetovski, posvojiteljski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, pravica do krajšega delovnega časa) in družinskih prejemkov (otroški, starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka).

Na voljo so vam naslednji informativni izračuni

Informativni izračun nastopa materinskega dopusta Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) (Uradni list RS, št. 26/2014)


Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (Uradni list RS, št. 89/2014)


Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (Uradni list RS, št. 89/2014)


Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 89/2014)


Seznam težkih bolezni (.pdf)


Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013-popr.)Otroški dodatek

Denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč

Varstveni dodatek

Državne štipendije

Znižano plačilo vrtca

Subvencija malice za učence in dijake

Subvencija kosila za učence

Subvencija prevoza za dijake in študente

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Pravica do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanjeDružinski prejemki

Starševsko varstvo


Na našem centru lahko uveljavljate pravice in pomoči iz Zakona o socialnem varstvu, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ter denarne pomoči, ki jih omogočata Mestna občina Ljubljana in Občina Medvode.

Druge pomoči

Pomoč družini na domu in institucionalno varstvo odraslihPORODNIŠKI DOPUST

Porodniški dopust je dopust, namenjen pripravi na porod in negi in varstvu otroka takoj po porodu.
Modro je modro!

Kdo ima pravico do porodniškega dopusta?

Pravico do porodniškega dopusta ima mati otroka, pod določenimi pogoji pa tudi oče otroka ali druga oseba.

Koliko časa traja porodniški dopust in kdaj nastopi?

Porodniški dopust traja 105 dni.

Mati mora nastopiti porodniški dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog.

Če mati ne nastopi porodniškega dopusta 28 dni pred datumom poroda, neizrabljenega dela ne more izrabiti po otrokovem rojstvu, razen v primeru, če je porod nastopil pred predvidenim datumom.

Če mati na dan poroda še ni nastopila porodniškega dopusta, ga nastopi z dnem rojstva otroka.

V katerih primerih lahko oče ali druga oseba nastopi porodniški dopust?

Oče ali druga oseba lahko uveljavlja pravico do porodniškega dopusta, če mati otroka umre, zapusti otroka ali če je po mnenju pristojnega zdravnika trajno oziroma začasno nesposobna za delo. V primeru, da je mati mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke, dijakinje oziroma študentke lahko z njenim soglasjem uveljavlja pravico do porodniškega dopusta oče otroka ali eden od starih staršev.

Koliko časa traja porodniški dopusta za očeta ali drugo osebo, če ga ne koristi mati?

Oče ali druga oseba ima pravico do porodniškega dopusta v obsegu 77 dni (105 dni minus 28 dni). Dopust je skrajšan še za toliko dni, kolikor je otrok star, ko oče ali druga oseba nastopi porodniški dopust.

Katere korake morate storiti, da boste lahko uveljavljali pravico do porodniškega dopusta?

Potrebujete potrdilo o predvidenem datumu poroda, ki ga dobite pri vašem ginekologu.
60 dni pred predvidenim datumom poroda se oglasite na vašem centru za socialno delo, kjer vam bodo dali obrazce za uveljavljanje pravice do porodniškega dopusta in vas seznanili o vseh nadaljnjih postopkih in pravicah v zvezi z zavarovanjem za starševsko varstvo.
Najkasneje 30 dni pred predvidenim nastopom porodniškega dopusta se s potrdilom ginekologa oglasite pri vašem delodajalcu, če pa ste samostojni podjetnik, pa morate obvestiti pristojni organ za registracijo samostojne dejavnosti v 15 dneh po priznanju pravice.
Če rodite otroka, preden ste o izrabi porodniškega dopusta obvestili delodajalca, je to potrebno storiti v treh dneh po rojstvu otroka, razen če vam zdravstveno stanje tega ne dopušča. V tem primeru naj obvesti delodajalca kateri od vaših sorodnikov oziroma zaprosite za pomoč zdravstveno službo.
Če ste oče ali druga oseba in boste uveljavljali pravico do porodniškega dopusta, morate obvestiti delodajalca najkasneje v roku treh dni od nastopa razloga za izrabo porodniškega dopusta.
Če kot bodoča mati sklepate delovno razmerje 58 dni ali manj pred predvidenim datumom poroda, morate delodajalca obvestiti o nastopu porodniškega dopusta ob sklenitvi delovnega razmerja.

 
          OBRAZCI

porodniški dopust in porodniško nadomestilo ter
dopust za nego in varstvo otroka in nadomestilo za nego in varstvo otroka

vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka (Vloga S-1/1)
potrdilo delodajalca o zaposlitvi in podatki o plači oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo (Priloga S-1)
dogovor o izrabi dopusta za nego in varstvo otroka (Priloga S-2)
obvestilo delodajalca o izrabi prenesenega dopusta (Priloga S-3)

porodniški dopust in porodniško nadomestilo očeta, druge osebe ali enega od starih staršev otroka

vloga za uveljavitev pravic porodniškega dopusta in porodniškega nadomestila očeta, druge osebe ali enega od starih staršev otroka (Vloga S-1/1-O)
potrdilo delodajalca o zaposlitvi in podatki o plači oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo (Priloga S-1)