Prva socialna pomoč
  CSD  družinski prejemki   otroški dodatek dodatek Nazaj  

Otroški dodatek

Denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč

Varstveni dodatek

Državna štipendija

Subvencija vrtca

Subvencija malice za učence in dijake

Subvencija kosila za učence

Subvencija prevoza za dijake in študente

Subvencija za najemnine

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje

Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevek k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnikaDružinski prejemki

Starševsko varstvoSporočamo vam, da začasno ukinjamo rubriko VPRAŠANJA IN ODGOVORI, ker zaradi prevelika obsega dela trenutno ne zmoremo odgovarjati na vaša vprašanja.


Vprašanja in odgovori

s področja zavarovanja za starševsko varstvo (porodniški, očetovski, posvojiteljski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, pravica do krajšega delovnega časa) in družinskih prejemkov (otroški, starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka).

Na voljo so vam naslednji informativni izračuni

Izračun višine otroškega dodatka


Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (uradno prečiščeno besedilo) (ZSDP-UPB2) (Uradni list RS, št. 110/2006 z dne 26.10.2006)


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 47/2006)


Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (Uradni list RS, št. 31/2008)


Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (Uradni list RS, št. 31/2008)


Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 105/2002)


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 129/2006)


Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002)Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A) (Uradni list RS, št. 103/2007)


Na našem centru lahko uveljavljate pravice in pomoči iz Zakona o socialnem varstvu, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ter denarne pomoči, ki jih omogočata Mestna občina Ljubljana in Občina Medvode.

Druge pomoči

Pomoč družini na domu in institucionalno varstvo odraslihOTROŠKI DODATEK

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.

Upravičenci

Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev oz. druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, do 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke.

Otroški dodatek ne pripada za otroka, ki:
  • je v delovnem razmerju ali opravlja kmetijsko ali drugo samostojno dejavnost,
  • je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo v trajanju več kot 30 dni,
  • je v rejništvu,
  • je sklenil zakonsko zvezo oziroma živi v zunajzakonski skupnosti,
  • ima pravico do otroškega dodatka na podlagi mednarodne pogodbe,
  • ne živi z obema staršema in nad njim izvršuje roditeljsko pravico v celoti samo eden od staršev, če preživnina ni dogovorjena pri centru za socialno delo ali določena s sodbo sodišča, razen v primerih, ko očetovstvo ni urejeno.
Posebni pogoji za uveljavitev pravice do otroškega dodatka:
  • Za otroka, ki je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo več kot 30 dni, in za otroka, ki je v rejništvu, center za socialno delo (CSD) pri odločanju upošteva, koliko dni je otrok preživel v družini v zadnjih 12 mesecih pred uveljavljanjem pravice do otroškega dodatka. Vlagatelj je upravičen do otroškega dodatka, če je otrok v zadnjih 12 mesecih preživel v družini najmanj 91 dni. Višina otroškega dodatka se določi sorazmerno s številom dni, ki jih je otrok preživel v družini, vendar otroški dodatek ni dodeljen za več kot 183 dni.
  • Za otroka, ki ne živi z obema staršema in nad njim izvršuje roditeljsko pravico v celoti samo eden od staršev, se v primeru, da preživnina ni dogovorjena ali določena, pravica do otroškega dodatka vseeno prizna, če se dokaže, da se preživnine ne da uradno določiti oziroma dogovoriti. Izjemoma lahko CSD v otrokovo korist odloči o pravici do otroškega dodatka na podlagi mnenja strokovnega kolegija CSD, iz katerega je razvidno, da preživnine ni mogoče urediti ali plačila preživnine ni mogoče izterjati (na primer zaradi nasilja v družini).
Rok za uveljavitev pravice in trajanje

V primeru novega rojstva otroka - pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 90 dneh po rojstvu otroka in se prizna z mesecem otrokovega rojstva. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo enega leta.

Pravica preneha s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji. Novo vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka je treba vložiti v mesecu, v katerem se izteče pravica do otroškega dodatka, kar je razvidno iz izreka odločbe o pravici do otroškega dodatka.

Primer: pravica do otroškega dodatka se je vlagatelju priznala od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Novo vlogo mora vlagatelj vložiti v mesecu, v katerem se izteče pravica do otroškega dodatka, torej v mesecu decembru 2012, najkasneje do 31. 12. 2012. Če vlagatelj vlogo vložil v januarju 2013, bo pravica prekinjena in mu bo lahko ponovno priznana šele s prvim dnem naslednjega meseca, torej od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2014. V januarju 2013 v tem primeru ne bo upravičen do otroškega dodatka.)
 

Višina otroškega dodatka

Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve.

Glede na število otrok se skupna višina otroškega dodatka določi za vse otroke, ki so upravičeni do otroškega dodatka, tako da se seštejejo posamezni zneski otroških dodatkov za vsakega otroka.

Višina otroškega dodatka mesečno po novi zakonodaji:

Doh. raz. povprečni mesečni dohodek na osebo ( v % in evrih ) znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18 leta (v evrih) znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18 leta (v evrih)
1. otrok 2. otrok 3. in
naslednji otrok
1. otrok 2. otrok 3. in
naslednji otrok
1 do 18 %
do 177,73
114,31   125,73   137,18   168,31   179,73   243,55  
2 nad 18 % do 30 %
nad 177,73 do 292,22
97,73   108,04   118,28   142,73   153,04   206,88  
3 nad 30 % do 36 %
nad 296,22 do 355,46
74,48   83,25   91,98   110,48   119,25   162,89  
4 nad 36 % do 42 %
nad 355,46 do 414,70
58,75   67,03   75,47   85,75   94,03   128,58  
5 nad 42 % do 53 %
nad 414,70 do 523,32
43,24   50,45   57,53   61,24   68,45   92,94  
6 nad 53 % do 64 %
nad 523,32 do 631,93
27,40   34,29   41,14   39,10   45,99   64,05  
Zneski otroškega dodatka se usklajujejo dvakrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin.

Izjemna višina otroškega dodatka
  • Za otroke, ki živijo v enostarševski družini, se upošteva 10 % povečanje posameznih zneskov otroškega dodatka za vsakega otroka, ki je upravičen do otroškega dodatka, v skladu z uvrstitvijo družine v dohodkovni razred.
  • Če predšolski otrok ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce, se posamezni znesek otroškega dodatka poveča za 20 %.
Enostarševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne prejema prejemkov za preživljanje ali je drugi izmed staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev dejansko ne prejema prejemkov za preživljanje.

Izplačevanje

Ministrstvo izplačuje otroški dodatek najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Materialna oblika prejemkov

Kadar obstaja velika verjetnost, da družina posamezne denarne oblike družinskega prejemka ne bo namenila za namene, ki so s tem zakonom predvideni in bo zato ogrožena socialnoekonomska varnost otroka, lahko center odloči, da se posamezni prejemek ne izplača v denarju. Otroški dodatek, se tako izplača v obliki konkretnih dobrin, na podlagi naročilnice za konkretno blago, plačila posameznih računov in podobno.
Center odloči o materialni obliki prejemkov, kadar njegovo domnevo o nenamenski porabi prejemka potrjuje poznavanje razmer v posamezni družini. Razlogi za to so lahko: alkoholizem in druge oblike zasvojenosti, zanemarjanje otroka, težave pri izvajanju starševskih dolžnosti in podobno.          OBRAZEC IN PRILOGE ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC S PODROČJA DRUŽINSKIH PREJEMKOV

vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka
(VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV)

Elektronski obrazec vloge za otroški dodatek (povezava na portal e-uprava)
OPOZORILO: za izpolnjevanje in oddajo vloge potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo (AC-NLB, Poštar-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA)