Prva socialna pomoč
  CSD  Izračun višine porodniškega nadomestila Nazaj  

Sporočamo vam, da začasno ukinjamo rubriko VPRAŠANJA IN ODGOVORI, ker zaradi prevelika obsega dela trenutno ne zmoremo odgovarjati na vaša vprašanja.


Vprašanja in odgovori

s področja zavarovanja za starševsko varstvo (porodniški, očetovski, posvojiteljski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, pravica do krajšega delovnega časa) in družinskih prejemkov (otroški, starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka).


V stik z nami lahko pridete tudi preko elektronske pošte:

gpcsd.ljsis(@)gov.si


Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) (Uradni list RS, št. 26/2014)


Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (Uradni list RS, št. 89/2014)


Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (Uradni list RS, št. 89/2014)


Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 89/2014)


Seznam težkih bolezni (.pdf)


Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013-popr.)Otroški dodatek

Denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč

Varstveni dodatek

Državne štipendije

Znižano plačilo vrtca

Subvencija malice za učence in dijake

Subvencija kosila za učence

Subvencija prevoza za dijake in študente

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Pravica do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanjeDružinski prejemki

Starševsko varstvo


Na našem centru lahko uveljavljate pravice in pomoči iz Zakona o socialnem varstvu, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ter denarne pomoči, ki jih omogočata Mestna občina Ljubljana in Občina Medvode.

Druge pomoči

Pomoč družini na domu in institucionalno varstvo odraslihInformativni izračun neto višine porodniškega nadomestila


Vaša povprečna mesečna plača (glej spodaj)  EUR 
Davčna olajšava (otroci, zakonec, ...)  EUR 
Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2012 - DURS Pogosto uporabljene davčne olajšave: za prvega vzdrževanega otroka znaša mesečna olajšava 198,51 €, za drugega vzdrževanega otroka olajšava znaša 215,81 €, za tretjega vzdrževanega otroka olajšava znaša 359,93 €, ... na kratko
olajšava za enega otroka mesečno znaša 198,51 €, za dva otroka mesečno znaša 414,32 €, za tri otroke mesečno znaša 774,25 €, za štiri otroke mesečno znaša že 1278,31 €.

          Uporabljeni podatki za izračun
 
Zadnja znana povprečna plača v RS:    Junij 2012
Višina (bruto):    1.501,40 €
Splošna davčna olajšava:    269,04 €
 
Porodniško in starševsko nadomestilo po sprejetju Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je začel veljati 31.5.2012. (16.08.2012)

Porodniško nadomestilo ostaja nespremenjeno. To pomeni, da znaša nadomestilo za prve tri mesece porodniškega dopusta 100 % osnove plače in navzgor ni omejeno.
Starševsko nadomestilo (dopust za nego in varstvo otroka nadaljnjih 9 mesecev porodniškega dopusta, očetovski dopust in posvojiteljski dopust) se po novem zniža na 90 % osnove plače oz. ostane 100 % kadar osnova ne presega 763,06 evrov. Starševsko nadomestilo je tudi po novem omejeno navzgor in ne sme presegati 2-kratnika povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji.
Postopki za uveljavljanje pravice do starševskega nadomestila, ki so jih upravičenci začeli pred uveljavitvijo ZUJF, se končajo po takrat veljavnih predpisih.

          Povzetek pravilnika, ki določa osnovo za izračun starševskega nadomestila
Osnova za izračun posamezne vrste starševskega nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve prve vloge za eno od vrst starševskega dopusta, kar je na primer: plača, nadomestilo plače kot na primer bolniško nadomestilo, nadomestilo za nego otroka oziroma družinskega člana, starševsko nadomestilo, nadomestilo za brezposelnost, denarna pomoč v času brezposelnosti.
Če je osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo plača, se kot osnova v posameznem mesecu upošteva bruto plača, od katere so bili obračunani prispevki. Delodajalec na obrazcu Priloga št. S-6 – podatki o plači oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki navede tudi datum izplačila plače za posamezni mesec.
Če je vlagatelj v tem obdobju prejemal nadomestilo plače (bolniško nadomestilo, nadomestilo za nego otroka oziroma družinskega člana, starševsko nadomestilo, nadomestilo za brezposelnost) ali denarno pomoč kot brezposelna oseba, se kot osnova za izračun starševskega nadomestila upošteva višina nadomestila plače ali denarne pomoči, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo.
Če je vlagatelj v tem obdobju prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek ali so se mu plačevali prispevki za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, se kot osnova za izračun starševskega nadomestila upošteva višina delnega plačila za izgubljeni dohodek, od katerega so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo oziroma osnova, od katere so bili obračunani prispevki za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva.
Če je vlagatelj v zadnjih dvanajstih mesecih pred mesecem vložitve prve vloge za eno od vrst starševskega dopusta prejemal plačo oziroma nadomestilo plače pri več delodajalcih ali če je vlagatelj zaposlen pri več delodajalcih s krajšim delovnim časom od polnega, posreduje podatke o plači in nadomestilu plače na obrazcu Priloga št. S-6 – podatki o plači oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za vsakega delodajalca posebej.

Za mesece, za katere je iz obrazca oziroma obrazcev Priloga št. S-6 – podatki o plači oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki razvidno, da v zadnjih 12 mesecih vlagatelj ni prejemal plače ali nadomestila plače oziroma zanj niso bili obračunani prispevki za starševsko varstvo, center upošteva 55% minimalne plače. Pri tem upošteva višino minimalne plače, ki velja v mesecu vložitve prve vloge za eno od vrst starševskega dopusta za istega otroka.

Za vlagatelje, ki nimajo pravice do starševskega dopusta, pa so bili zavarovani za starševsko varstvo najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih, center kot osnovo upošteva 55% minimalne plače. Tako določeno osnovo poveča za 2% minimalne plače za vsak mesec zavarovanja za starševsko varstvo v zadnjih treh letih, vendar povečanje osnove ne more biti večje od 50% minimalne plače. Pri tem upošteva višino minimalne plače, ki velja v mesecu vložitve prve vloge za eno od vrst starševskega nadomestila za istega otroka.

Izplačilo očetovskega nadomestila, nadomestila za nego in varstvo otroka ter posvojiteljskega nadomestila ne more biti višje od dvainpolkratnika povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji na podlagi zadnjih znanih uradnih podatkov o mesečnih plačah.
Izplačilo starševskega nadomestila ne more biti nižje od 55% minimalne plače, ki velja v mesecu izplačila nadomestila.