Prva socialna pomoč
 CSD  Izračun višine otroškega dodatka (2011) Nazaj  

Informativni izračun otroškega dodatka v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) je v pripravi!

Informativni izračun otroškega dodatka za obdobje pred 01.01.2012

Navodila za izpolnjevanje obrazca Vsota dohodkov in prejemkov vlagatelja/ice in vseh družinskih članov, prejeti v obdobju od 1.1. do 31.12.2010 vpišete v pripadajoče rubrike v stolpec (znesek). Pomoč pri izpolnjevanju spletnega obrazca, predvsem pa kaj vpisati v katero rubriko, dobite s klikom na šifro. Navodila so v PDF formatu. Zneske za dohodke se vpisujejo v EUR (€).

1. DOHODKI IN PREJEMKI, OBDAVČENI PO ZAKONU O DOHODNINI
Šifra Oznaka iz dohod.napovedi Vrsta dohodka oziroma prejemka Vlagatelj
Znesek
Partner
Znesek
Otroci
Znesek
101 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1109 Plače, nadomestila in drugi prejemki iz delovnega razmerja      
102 1106, 1107 Pokojnine in nadomestila iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja      
103 1108 Nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja (samo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije)      
104 1220, 1230 Dohodki verskih delavcev in preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja      
105 1211, 1212 Dohodki dijakov in študentov, doseženi preko pooblaščenih organizacij      
116 3100, 3300 Dohodki v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti      
107 2100 Dobiček, ugotovljen na podlagi davčnega obračuna      
108 2210, 2220, 2230, 2240 Dohodek, zmanjšan za priznane normirane odhodke      
110   Dohodki iz dejavnosti - Prispevki za socialno varnost (za rubrike pod šifro 107)      
111 6100, 6200, 6300 Drugi dohodki      
112 4100, 4200 Dohodki iz premoženja      

2. OSTALI DOHODKI IN PREJEMKI
Šifra Vrsta dohodka oziroma prejemka Vlagatelj
Znesek
Partner
Znesek
Otroci
Znesek
200 Dobiček iz kapitala, obresti in dividende      
202 Štipendije, prejete od drugih državnih in občinskih organov, podjetnikov posameznikov, osebnih in kapitalskih družb ter druge štipendije, razen štipendij, prejetih od Zavoda RS za zaposlovanje      
204 Denarne dajatve vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja      
205 Plačani prispevki za samostojne ustvarjalce na področju kulture, obračunani prispevki za vrhunske športnike in šahiste      
206 Dediščine in darila, razen dediščine po pokojnem zakoncu      
207 Rente od zavarovanj, odškodnine pri nezgodnem zavarovanju, nagrade vajencev, dohodki od iger na srečo in drugi dohodki      

3. DOHODKI IN PREJEMKI, KI JIH CENTER ZA SOCIALNO DELO PRIDOBI PO URADNI DOLŽNOSTI
Šifra Vrsta dohodka oziroma prejemka Vlagatelj
Znesek
Partner
Znesek
Otroci
Znesek
301 Denarna socialna pomoč po Zakonu o socialnem varstvu      
302 Plačani prispevki za rejnico      
303 Denarna pomoč za brezposelnost      
304 Starševski dodatek s prispevki      
305 Starševska nadomestila      
306 Nadomestila za brezposelnost      
306 Štipendija, prejeta od Zavoda RS za zaposlovanje      
307 Preživnina v višini izvršljivega naslova      
309 Prejeta nadomestila preživnin, ki jih izplačuje Jamstveni in preživninski sklad RS      

4. PODATKI O PLAČANIH PREŽIVNINAH
Šifra   Vlagatelj
Znesek
Partner
Znesek
401 Plačane preživnine    

OSTALI POTREBNI PODATKI ZA IZRAČUN
Podatki o družinskih članih Da/Ne/Število
Zakonec/Zunajzakonski partner
Enostarševska družina (glej spodaj) +10%
Število otrok, za katere se uveljavlja otroški dodatek (skupaj)
Število otrok, ki niso vključeni v vrtec - predšolski otroci +20%Izračun je informativne narave!

Lestvica (od 01.07.2011 dalje)
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–december 2010 je znašala 1.494,88 EUR
R. Dohodek na družinskega člana v znesku oziroma odstotku povprečne plače RS Znesek otroškega dodatka za posameznega otroka
1. otrok 2. otrok 3. in naslednji otrok
1 0,00 € - 224,23 €   
   do 15% 114,85 €  
126,33 €  
137,83 €  
2 224,23 € - 373,72 €   
   nad 15% do 25% 98,19 €  
108,55 €  
118,84 €  
3 373,72 € - 448,46 €   
   nad 25% do 30% 74,83 €  
83,65 €  
92,42 €  
4 448,46 € - 523,21 €   
   nad 30% do 35% 59,03 €  
67,35 €  
75,83 €  
5 523,21 € - 672,70 €   
   nad 35% do 45% 48,27 €  
56,33 €  
64,33 €  
6 672,70 € - 822,18 €   
   nad 45% do 55% 30,58 €  
38,28 €  
45,93 €  
7 822,18 € - 1.121,16 €   
   nad 55% do 75% 22,94 €  
30,58 €  
38,28 €  
8 1.121,16 € - 1.479,93 €   
   nad 75% do 99% 19,97 €  
27,63 €  
35,28 €  
 

  OBRAZEC IN PRILOGE ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OTROŠKEGA DODATKA

vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka
(Obrazec DP-3)

Navodila za izpolnjevanje obrazca

OBVESTILO: Vlagatelji, ki uveljavljajo pravico do otroškega dodatka in imajo dohodek ugotovljen z upoštevanjem normiranih stroškov, ki so ga v dohodninski napovedi napovedali pod šifro 2200, vpišejo ta dohodek v vlogo za uveljavljanje otroškega dodatka pod šifro 108.

OPOZORILO: Pri izpolnjevanju obrazca upoštevajte, da se 3. stran nanaša na 2. stran - v polja na 3. strani torej vpisujete podatke za dohodke in prejemke, ki so našteti na 2. strani (obrazec je sestavljen kot pola formata A3, 2. in 3. stran sta notranji strani pole).

Elektronski obrazec vloge za otroški dodatek (povezava na portal e-uprava)
OPOZORILO: za izpolnjevanje in oddajo vloge potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo (AC-NLB, Poštar-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA)Izjemna višina otroškega dodatka za otroke iz enostarševskih družin (+10%)

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 UPB-2, 10/08, v nadaljevanju ZSDP) v 66. členu določa, da kadar otrok živi v eno starševski družini, se posamezni znesek otroškega dodatka poveča za 10%. Eno starševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar roditeljsko pravico, skladno s posebnim zakonom, izvršuje sam.

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89 - prečiščeno besedilo) je do sprememb in dopolnitev, ki so začele veljati 01.05.2004 v 114. členu določal, da kadar starši živijo ločeno, izvršuje roditeljsko pravico tisti izmed njih, pri katerem otrok živi. Če se zakon razveže ali razveljavi, izvršuje roditeljsko pravico roditelj, ki mu je otrok dan v varstvo in vzgojo. Če gre za odločitve, ki bistveno vplivajo na otrokov bodoči razvoj, odločata sporazumno oba roditelja, tudi tisti roditelj, pri katerem otrok ne živi, če izpolnjuje dolžnosti do otroka.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 16/04), ki je začel veljati 01.05.2004 je izvrševanje roditeljske pravice uredil v 113. členu in določil, da kadar starša ne živita skupaj in nimata oba varstva in vzgoje otroka, odločata o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, oba sporazumno, v skladu z otrokovo koristjo. O vprašanjih dnevnega življenja otroka odloča tisti od staršev, ki ima otroka v varstvu in vzgoji.

Iz zgoraj navedenega izhaja, da na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih iz leta 2004 oba starša izvršujeta roditeljsko pravico tudi v priemru, kadar ne živita skupaj in nimata oba varstva in vzgoje otroka, medtem ko je bilo v ZZZDR iz leta 1989 eksplicitno navedeno, da v takšnih priemrih roditeljsko pravico izvršuje tisti od staršev, pri katerem otrok živi oziroma kateremu je dan v varstvo in vzgojo.

Glede na dikcijo prvega odstavka 66. člena ZSDP je enostarševska družina samo tista skupnost enega od staršev z otroki, kadar le-ta roditeljsko pravico, skladno s posebnim zakonom, izvršuje sam. Ker v to definicijo ne sodi eden od staršev, kadar le ta ne živi z drugim od staršev oziroma kadar ima samo on otroka v varstvu in vzgoji.
Eden od staršev pa izvršuje roditeljsko pravico sam, če drugi od staršev ni več živ ali znan, če je bila drugemu odvzeta roditeljska pravica oziroma mu je bila odvzeta poslovna sposobnost ali če je zadržan (dalj časa odsoten).

Zaradi vsega zgoraj navedenega je pri odločanju o izjemni višini otroškega dodatka, kadar otrok živi v enostarševski družini, potrebno upoštevati, da je do izjemne višine upravičen samo tisti vlagatelj, ki roditeljsko pravico izvršuje sam.
Do izjemne višine tako niso upravičeni vlagatelji, katerih otrok ne živi z obema staršema oziroma nimata oba varstva in vzgoje, oba pa vseeno skladni z ZZZDR izvršujeta roditeljsko pravico.

Zgornja vsebina se nanaša na določitev Enostarševska družina +10%, kar pomeni, da v primeru ko je polje označeno, se smatra, da izpolnjujete zgoraj navedene pogoje.