Prva socialna pomoč
  CSD  DRŽAVNA ŠTIPENDIJA Nazaj  

Obrazec, ki ga izpolnite in oddate osebno ali po pošti na pristojni center za socialno delo.

Vloga za uveljavljanje državne štipendije za polnoletne dijake in študente

če ste študent in imate že družino (partnerja oz. otroka), izpolnete enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev; če ste študent in ste dopolnili 26 let, prav tako izpolnete enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Otroški dodatek

Denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč

Varstveni dodatek

Državna štipendija

Subvencija vrtca

Subvencija malice za učence in dijake

Subvencija kosila za učence

Subvencija prevoza za dijake in študente

Subvencija za najemnine

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje

Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevek k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnikaDružinski prejemki

Starševsko varstvo


Na našem centru lahko uveljavljate pravice in pomoči iz Zakona o socialnem varstvu, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ter denarne pomoči, ki jih omogočata Mestna občina Ljubljana in Občina Medvode.

Druge pomoči

Pomoč družini na domu in institucionalno varstvo odraslihZakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Obvestilo

Nova socialna zakonodaja prinaša spremembe na področju državnih štipendij.
Od 1.1.2014 bodo do državne štipendije upravičeni tudi mladoletni dijaki. Zato se zneski otroškega dodatka in državne štipendije v tem delu spreminjajo. V mesecu decembru 2013 bodo tako lahko starši za svoje mladoletne otroke (dijake) vlagali enotno vlogo, na kateri bodo označili pravico – državna štipendija ... Poleg bodo morali priložiti potrdilo o šolanju ter kopijo zadnjega spričevala.
DRŽAVNA ŠTIPENDIJA


Namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja, doseganje višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzbuditi odgovornost upravičencev za šolanje in študij ter skrajšati dobo študija. Je dopolnilni prejemek, namenjen za kritje stroškov, ki nastanejo z izobraževalnim procesom.

 Vloga za uveljavljanje državne štipendije za polnoletne dijake in študente

Opomba: če ste študent in imate že družino (partnerja oz. otroka), izpolnete enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev; če ste študent in ste dopolnili 26 let, prav tako izpolnete enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev).

Priloge, ki jih morate priložiti k vlogi:
 • potrdilo o šolanju / potrdilo o vpisu
 • dokazilo o šolskem oz. študijskem uspehu (fotokopija zadnjega spričevala)
 • v primeru izobraževanja v tujini: dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in akreditiranosti izobraževalnega programa (dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javne veljavnosti izobraževalnega programa si pridobi vlagatelj s strani institucije, ki izdaja taka dokazila v državi izobraževanja).
 Obrazec za akreditacijo programov

Upravičenci

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki:
 • so starejši od 18 let,
 • so državljani Republike Slovenije,
 • izpolnjujejo druge pogoje po 9. členu Zakona o štipendiranju,
 • njihov povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64 % neto povprečne plače na družinskega člana v istem obdobju (do šolskega leta 2013/2014 je cenzus 53 % neto poprečne plače na družinskega člana).
Državno štipendijo za izobraževanje v tujini lahko dobi državljan Republike Slovenije, če se v tujini izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana v skladu s predpisi države izobraževanja za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za pridobitev stopnje izobrazbe.


Višina državne štipendije

Osnovni znesek državne štipendije brez dodatkov se določi glede na uvrstitev v naslednje dohodkovne razrede:

dohodkovni razredi povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače osnovni znesek državne štipendije v evrih
1 do 30 % 190
2 nad 30 % do 36 % 160
3 nad 36 % do 42 % 160
4 nad 42 % do 53 % 100
5 nad 53 % do 64 %   70  

Do šolskega leta 2013/2014 je cenzus 53 % (in ne 64 %) neto poprečne plače na družinskega člana).

 

Dodatki k višini državne štipendije

K osnovni višini državne štipendije lahko upravičenec pridobi naslednje dodatke:

1. dodatek za vrsto in področje izobraževanja: 30,31 evrov

dodatek se dodeli za vrsto in področja izobraževanja, ki jih glede na potrebe trga dela enkrat letno določi minister v Seznamu vrst in področij izobraževanja; dodatek pripada štipendistu do zaključka izobraževalnega programa, za katerega ga je prejel

2. dodatek za učni ali študijski uspeh:
 • 20,56 evrov (za dijake s povprečno oceno 4,1 ali več in študente s povprečno oceno 8,5 ali več) ali
 • 37,90 evrov (za dijake s povprečno oceno 4,5 ali več in študente s povprečno oceno 9,0 ali več);
dodatek štipendistu ne pripada v prvem letniku izobraževanja, razen če gre za nadaljevanje izobraževanja za pridobitev višje stopnje izobrazbe.

3. dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča:

 • dodatek za bivanje zunaj stalnega prebivališča: 85,53 evrov ali
4. dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 50,89 evrov.

Trajanje in izplačevanje državne štipendije

Štipendist lahko prejema državno štipendijo eno leto za posamezen letnik na isti stopnji izobraževanja. Izplačujejo se mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, razen v končanem letniku srednjih šol, ko se za mesec julij in avgust ne izplačujejo. Štipendist je upravičen do nadaljnjega prejemanja državne štipendije, če izpolnjuje splošne pogoje iz tega zakona, pogoj glede cenzusa in je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo.

Državna štipendija se izplačuje se tudi v času absolventskega staža do diplome, vendar v celotni dobi izobraževanja le eno študijsko leto. Štipendist je upravičen do prejemanja državne štipendije v času podaljšanega absolventskega staža, če v času absolventskega staža ni prejemal državne štipendije ali kakšne druge štipendije (upravičenost za dobo 12 mesecev). Do izteka absolventskega staža oziroma do izteka podaljšanega absolventskega staža je štipendist dolžan štipenditorju predložiti ustrezno dokazilo o uspešnem zaključku izobraževanja (diplomo).

Izplačilo državne štipendije v enkratnem znesku

Državno štipendijo je mogoče izplačati v enkratnem znesku, vendar največ do višine dvanajstih mesečnih štipendij, če se štipendist izobražuje v tujini in to izobraževanje ni krajše od enega semestra po pravilih izobraževalne institucije, kjer se štipendist izobražuje.

Državna štipendija je mogoče izplačati v enkratnem znesku v višini preostalih zneskov štipendij za šolsko oziroma študijsko leto, tudi v primeru, če štipendist konča izobraževanje prej, kot je določeno z učnim ali študijskim programom.

Mirovanje štipendijskega razmerja

Štipendijsko razmerje miruje, če:
 • štipendist ni izdelal letnika, dovoljen pa mu je ponovni vpis v isti letnik (razen, če letnika ni izdelal zaradi dokazanih opravičljivih zdravstvenih razlogov - bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj 2 meseca in je vplivala na zmanjšanje učnih ali študijskih sposobnosti, kar se dokazuje z mnenjem zdravnika specialista - ali zaradi starševstva - uveljavlja lahko le tisti od staršev, ki prejema starševski dodatek) ali
 • dohodek na družinskega člana štipendista, ki prejema državno štipendijo, preseže cenzus za pridobitev štipendije,
 • upravičenec, ki je štipendijo pridobil po ZŠtip, 1. 1. 2012 (ob začetku uporabe Zakona o uveljavljnju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS) še ni star 18 let (v tem primeru štipendijsko razmerje miruje do izpolnitve starostnega pogoja za pridobitev državne štipendije po ZUPJS, torej do 18. leta).
Prenehanje štipendijskega razmerja

Do prenehanja štipendijskega razmerja pride v primeru, ko:
 • štipendist po svoji krivdi ne dokonča letnika, za katerega je prejemal državno štipendijo,
 • sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposli,
 • izgubi status dijaka ali študenta, razen če mu je dovoljeno opravljanje učnih oziroma študijskih obveznosti,
 • spremeni izobraževalni program brez soglasja štipenditorja,
 • štipendijo pridobi na podlagi posredovanja neresničnih podatkov,
 • če po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil oziroma na podlagi predloženih dokazil ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije.
Vračilo državne štipendije

Štipendist je dolžan vrniti državno štipendijo v primeru prenehanja štipendijskega razmerja za letnik, ki ga ni uspešno zaključil, in sicer skupaj z obrestmi. Če je štipendijo pridobil na podlagi posredovanja neresničnih podatkov, eno leto od dokončne odločbe o vračilu štipendije ne more uveljaviti pravice do državne štipendije.